Grote verantwoordelijkheid

Daarmee heeft de VVAK een grote verantwoordelijkheid zowel naar alle leden/vertrouwensartsen als naar het collectief van Veilig Thuis-organisaties. Deze organisaties, dus ook hun medewerkers, vervullen een wettelijke plicht maar worden ook geacht zich maatschappelijk te verantwoorden over de manier waarop zij hun opdracht uitvoeren: het bereiken van stabiele veiligheid in huiselijke kring.

Onze taken

Passend bij de wetenschappelijke beroepsvereniging die de VVAK is en de maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid die Veilig Thuis heeft, richt de VVAK zich op de volgende taken om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van de leden, hun opdrachtgevers en hun maatschappelijke en politieke omgeving:

 1. De VVAK helpt de deskundigheid van de vertrouwensartsen verder te ontwikkelen, passend bij actuele wetenschappelijke inzichten en bij de maatschappelijke (en politieke) verwachtingen,
 2. De VVAK bevordert de toename van expertise van Veilig Thuis-collega’s en externe samenwerkingspartners zodat zij eerder en beter in staat zijn signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en, zo mogelijk, te duiden,
 3. De VVAK behartigt collectieve belangen van de beroepsgroep op vakinhoudelijk terrein maar, indien dat voor de kwaliteit van de prestatie belangrijk is, ook op het vlak van positionering en waardering,
 4. De VVAK draagt met de mogelijkheden van een wetenschappelijke beroepsvereniging bij aan het bevorderen van grotere effectiviteit en efficiëntie van de Veilig Thuis-organisaties zodat deze steeds beter in staat zijn tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen,
 5. De VVAK wil op landelijk niveau een strategisch belangrijke en solide gesprekspartner zijn voor alle thema’s die de vertrouwensartsen rechtstreeks dan wel indirect aangaan.

Welke middelen zet de VVAK in?

Om deze taken te kunnen uitvoeren wil de VVAK onder meer de volgende middelen gebruiken:

1. Taak deskundigheidsontwikkeling vertrouwensartsen:

 • entameren, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek,- verbindingen aangaan met academische werkplaatsen,
 • ontwikkelen van een vierjarige specialisatie binnen de opleiding arts, maatschappij en gezondheid,
 • bevorderen van nieuw instroom en zij-instroom,
 • visie opstellen over en vergroten kennis van huiselijk geweld jegens ouderen,
 • ontwikkelen eenduidige richtlijnen en standaarden,
 • ontwikkelen landelijke regiepositie voor verwijzing naar forensisch onderzoek en het uitvoeren van eerste stappen in het onderzoek zoals het doen van forensisch verantwoorde letselbeschrijvingen,
 • anderszins diversiteit, kwaliteit en competenties ontwikkelen.

2. Taak expertiseontwikkeling samenwerkingspartners:

 • leveren van medische expertise aan medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming,
 • leveren van medische expertise aan medewerkers van de Gecertificeerde Instellingen,
 • expertise bieden aan en helpen ontwikkelen van de kennis van de medewerkers van de Veilig Thuis-organisaties,
 • meewerken aan of nemen van initiatieven om te komen tot (in ieder geval secundaire) preventie,
 • actief uitdragen van de meldcode bij collega-artsen,
 • ontwikkelen van richtlijnen en protocollen en samenwerkingsafspraken met andere beroepsgroepen.

3. Taak collectieve belangenbehartiging:

 • op basis van de in dit document genoemde visie op de rol van de VVAK, uitwerken van een nieuwe samenwerkingsstructuur binnen de vereniging die zowel ziet op de taak en verantwoordelijkheid van de bestuursleden als op de bijdrage die van elk lid mag en zal worden verwacht,
 • onderzoeken en regelen (mede-)financiering voor belangrijke projecten in het kader van de doorontwikkeling van zowel de VVAK als de functie van vertrouwensarts,
 • – landelijk actief uitdragen van de rol en positie van de VVAK.

4. Taak bijdragen effectiviteit en efficiëntie Veilig Thuis:

 • bepleiten en helpen ontwikkelen van meer evidence-based onderzoeken en denken, in samenwerking met de praktijk,
 • samen met bestuurders/directeuren onderzoeken van verhoging doorloopsnelheid en efficiëntie in het proces,
 • meewerken aan de ontwikkeling van efficiënte, kwalitatief goede en haalbare 24/7 bereikbaarheid.

5. Taak landelijke gesprekspartner:

 • Positionering binnen landelijk relevante samenwerkingsverbanden of werkgroepen,
 • Zorgen voor eenduidige inbreng vanuit de VVAK (geen individuele opvattingen maar collectief gevormde standpunten),
 • Maken en nakomen van heldere afspraken over de inzet en resultaten van de VVAK,
 • Maken van goede samenwerkingsafspraken met/binnen KAMG/KNMG,
 • Organiseren van jaarlijks vaste gespreksmomenten met, in ieder geval, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, het ministerie van VWS, de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,
 • Organiseren van ondersteunende PR/PA-expertise voor het geval de VVAK naar groot publiek toe, bijv. in media, moet optreden.